Z - MSP - Žádost o pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu (VPP typ Z)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění bankovní záruky
vystavené v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu
VPP typ Z
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
1 zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 Druh záruky
  Žadatel o pojištění2:
  Příkazce:
  Částka záruky:
  Délka záruky:
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země:
  Celková hodnota vývozu3:
  Výrobce4:
  Hlavní subdodavatelé:
  Podíl dodávek ze zahraničí převyšující 20% u jedné země:
      Podíl:
      Země:
  Dovozce
  Obchodní jméno:
  Země:
  Sídlo:
2 banka vystavující bankovní záruku za závazky příkazce
3 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu
4 pokud je odlišný od příkazce
I. Žadatel o pojištění
  Obchodní firma žadatele:
  IČ:
  DIČ:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Žádá o:
  
  Rozsah krytí:
II. Příkazce (Vývozce)
  Obchodní firma:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců:
  Roční obrat za poslední účetní období:
  Bilanční suma za poslední účetní období:
  Vztah příkazce k jiným subjektům5:
Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s příkazcem5:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
5 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finančně spjaté skupiny. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy:
  • jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10 % druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
  • právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci);
  • osoby jsou na sobě ekonomicky závislé (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40 % celkových dodávek), nebo
  • osoby jsou vzájemně propojeny ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.
III. Dovozce
  Obchodní firma:
  Identifikační číslo:
  Sídlo:
  Země:
  Právní forma:
  Banka dovozce:
  Sídlo banky dovozce:
IV. Záruka
  Druh záruky:
  Hodnota záruky  v měně  představuje  % hodnoty smlouvy o vývozu. 
  Předpokládané datum vystavení záruky:
  Platnost záruky do:
  Délka záruky v měsících:
  Bude se záruka řídit mezinárodními
  pravidly:
 kterými: 
  Rozhodné právo v textu záruky:
  Způsob uplatnění práv proti beneficientovi v případě neoprávněného čerpání ze záruky:
  Redukční klauzule v textu záruky:
  Beneficient záruky:
  Obchodní firma:
  Sídlo:
  Země:
  Další podstatné údaje o záruce:
  Ručitel za příkazce vůči žadateli z titulu záruky:
V. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu6
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Platby při dodávce   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Odložená splatnost vývozní 
  pohledávky (vývozní úvěr) 
 %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Délka splácení vývozní pohledávky (vývozního úvěru):   roků a   měsíců
  Další podmínky vývozního úvěru (odklad plateb, počet a periodicita splátek, zajištění návratnosti):
  Zdrojové zabezpečení financování výroby pro smlouvu o vývozu:
VI. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. stručný popis předmětu vývozu resp. projektu; reference na obdobné transakce příkazce, a to i ve vztahu k teritoriu vývozu; jak se příkazce event. banka vystavující záruku kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty transakce jsou příkazci či bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy transakce pro příkazce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro banku vystavující záruku a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
 
Uveďte další produkty požadované k pojištění EGAP na tento obchodní případ (pojištění F, V, B, C, D, E apod.) a stav projednávání příslušného pojištění.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s ohodnocením rizika obchodního případu a s příkazcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění „Z“
Příloha č. 2 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu
Příloha č. 3 -  U akontační záruky rozpočet čerpání akontace po položkách a termínech
Příloha č. 4 -  Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozce
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.
Prohlášení žadatele o pojištění bankovní záruky vystavené
v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu - Z
Prohlašuji, že:
  1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Z“ a základními podmínkami pojištění, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Z“,
  2. výše uvedený obchodní případ je na základě předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů7, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí financování tohoto případu a
  3. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby byly s údaji a informacemi, které jsem sdělil pojistiteli v souvislosti s pojištěním, seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a s poskytnutím takových údajů či informací příslušným orgánům, pokud tak stanoví právní předpisy.
  Obchodní firma žadatele:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele:
  V   dne
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]
7 osoby zúčastněné na vývozu a jeho financování
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.