Z - MSP - Příloha č.2 - Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 2
k žádosti o pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s podmínkami získání
nebo plnění smlouvy o vývozu - Z

Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu

Vývozce:
  Obchodní firma:
  IČ:
  Se sídlem:
  Zastoupený:
prohlašuje,
že podíl zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu2, který je předmětem pojištění vývozních úvěrových rizik,  nejméně  % z hodnoty vývozu, která je  Kč a
zavazuje se
 • informovat Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále "EGAP") o snížení podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu, kterou stanovil výše v tomto prohlášení, pokud toto snížení bude o více než 5 % a vysvětlit důvody této změny,
 • klesne-li takto podíl zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu pod 50%, požádat EGAP o dodatečné schválení výjimky,
 • uhradit EGAP jako náhradu škody částku odpovídající výši pojistného plnění vyplaceného z důvodu nesplnění uvedených kritérií, pokud ve výše uvedeném prohlášení uvedl nepravdivé údaje nebo pokud později vyjde najevo, že při realizaci smlouvy o vývozu byl výše uvedený podíl více než o 5 % nižší než podíl, který předpokládala pojistná smlouva.
  Toto prohlášení je nedílnou součástí žádosti o pojištění ze dne ,
  předložené  (žadatel u pojištění)
[podpis]
  Plné jméno, podpis a funkce osoby oprávněné jednat za vývozce:
  Datum: 
Pokyn pro výpočet podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu
 1. Podíl zboží a služeb českého původu musí představovat minimálně 50 % hodnoty vývozu, pokud není dále stanoveno jinak.
 2. Zboží a služby, které jsou předmětem vývozu, jsou považovány za zboží a služby českého původu, pokud jsou splněny následující podmínky:
  1. smlouva o vývozu byla sjednána vývozcem, jímž je právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo zahraniční společnost, kterou právnická osoba se sídlem na území České republiky ovládá tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady, správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti,
  2. zboží a služby, které jsou předmětem vývozu, jsou vývozcem (definovaným dle písm. a) fakturovány zahraničnímu kupujícímu (dovozci),
  3. subdodávka pro vývoz je považována za českou, je-li vývozci dodána a fakturována subdodavatelem, který je právnickou osobou se sídlem nebo fyzickou osobou s trvalým pobytem na území ČR (dále jen český subdodavatel),
  4. subdodávky (komponenty, součástky, materiál, apod.), které vývozce nebo jeho český subdodavatel nakoupili ze zahraničí, jsou považovány za české pouze, pokud vývozce nebo jeho český subdodavatel tyto subdodávky ve výrobě zhodnotili (nesmí se tudíž jednat o pouhý reexport zboží v nezměněném stavu a vývozce není jen obchodníkem, jehož podíl na vývozu tvoří pouze obchodní marže), což musí být vývozce resp. český subdodavatel schopen prokázat (způsob prokazování - např. srovnání úhrady za subdodávku s kalkulací výsledné ceny výrobku, do nějž je subdodávka zahrnuta),
  5. subdodávka ze zahraničí, která je součástí smlouvy o vývozu a na kterou EGAP získal zajištění od zahraniční úvěrové pojišťovny, se z propočtu českého podílu zcela vylučuje,
  6. v případě pojištění vývozního úvěru, je-li vývoz financován vícezdrojově, se subdodávka ze zahraničí, která je součástí smlouvy o vývozu a je financována bez české státní podpory vývozu (tj. bez pojištění EGAP i bez financování/refinancování ČEB), z propočtu podílu dle odstavce 2 zcela vylučuje,
  7. v případě pojištění bankovní záruky, je-li zahraniční subdodávka kryta protizárukou, má pro účely propočtu podílu stejný charakter jako česká, i když nesplňuje kritéria dle písm. d).
 3. Subdodávky, které vývozce nebo jeho český subdodavatel nakoupí ze zahraničí, a které nesplňují podmínky uvedené v odst. 2, jsou pro účely propočtu podílu zboží a služeb považovány za zahraniční subdodávky.
 4. Ustanovení o zahraničních subdodávkách dle odst. 2 písm. d) až g) se nevztahují na subdodávky, které vývozce nakoupí od subdodavatelů v cílové zemi vývozu. Takové subdodávky představují místní náklady ("local costs"), pro které je výše pojištění se státní podporou omezena mezinárodními pravidly.
2 podíl vývozu se vypočte dle pokynu pro výpočet podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu, který je součástí tohoto prohlášení
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.