V - Žádost o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (VPP typ V)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu
VPP typ V
podle zákona č. 58/1995 Sb.1

1 zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  Žadatel o pojištění
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země:
  Výrobce:
  Celková hodnota vývozu2:
  Pojistná hodnota (hodnota
  předpokládaných možných ztrát):
  Celková dodací doba (v měsících):

2 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

I. Žadatel o pojištění (vývozce)
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Vinkulace pojistného plnění požadována:
  (Pokud ano, uveďte identifikaci subjektu a bankovní spojení včetně čísla účtu.)
  Forma zajištění a zabezpečení pohledávek ze smlouvy o vývozu (vyberte jednu z níže uvedených možností):
  Číslo smlouvy:
  Výše limitu:
  Platnost do:
  Název banky:
  Výše akreditivu:
  Platnost do:
  Pojištění úvěru na financování výroby určené pro vývoz proti riziku nezaplacení bude požadováno:
II. Doplňující informace o vývozci
  Počet zaměstnanců:
  Roční obrat za poslední účetní období:
  Vztah vývozce k jiným subjektům3:
Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s vývozcem3:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

3 Finančně spjatou skupinou je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením,

přičemž kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):

 1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
 2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
 3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
 4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
  1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
  2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.

Za finančně spjatou skupinu není považováno skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).

Existence finančně spjaté skupiny tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.

III. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu2
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace (platba předem)   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Platby při dodávce   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Odložená splatnost vývozní 
  pohledávky (vývozní úvěr) 
 %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Délka splácení vývozní pohledávky (vývozního úvěru):   roků a   měsíců
  Další podmínky vývozního úvěru (odklad plateb, počet a periodicita splátek):
  Forma zajištění návratnosti vývozní pohledávky (vývozního úvěru):
  Kalkulovaný zisk   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Okamžik vzniku vývozní pohledávky
  dle smlouvy o vývozu:
  a) Závazky vývozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  b) Závazky dovozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  c) Forma zajištění úhrady kupní ceny (záruky, směnky, akreditivy apod.)
  d) Další navrhované podmínky do smlouvy o vývozu, a to zejména závazek dovozce předkládat dokumenty nezbytné
pro finanční hodnocení jeho a ručitele tj. především finanční výkazy dlužníka a ručitele
  Počet pracovních míst, která se daným
  vývozem vytvoří v ČR
  Počet pracovních míst, která se daným
  vývozem podaří udržet v ČR
Národní podíly:
 Hlavní subdodavatelé (výrobci):
  1. Subdodávky od dodavatelů se sídlem v České republice4
    1. Název:
        Hodnota dodávky:  .tis  
 (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
    2. Název:
        Hodnota dodávky:  .tis  
 (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na celkové hodnotě vývozu celkem: 
  2. Podíl místních dodávek v zemi dovozce na celkové hodnotě vývozu5 (místní náklady)
      .tis  
      (v měně smlouvy o vývozu)
      % z celkové hodnoty vývozu
  3. Subdodávky od dodavatelů ze třetích zemí mimo zemi dovozu4
    1. Stát:
        Název:
        Hodnota dodávky:  .tis  
 (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
    2. Stát:
        Název:
        Hodnota dodávky:  .tis  
 (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl subdodávek ze třetích zemí na celkové hodnotě vývozu celkem: 

2 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

4 Nad 5% hodnoty vývozu

5 náklady na zboží a služby v zemi dovozce dle Konsensu OECD

IV. Dovozce/dlužník (zahraniční kupující)
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Právní forma:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Hlavní předmět činnosti:


  Banka dovozce:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Vztah dovozce k jiným subjektům3:
Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s dovozcem3:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Vaše dosavadní zkušenosti s dlužníkem, popř. dovozcem:
  Výše Vašich pohledávek vůči dlužníku, popř. dovozci celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti:

3 Finančně spjatou skupinou je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením,

přičemž kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):

 1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
 2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
 3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
 4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
  1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
  2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.

Za finančně spjatou skupinu není považováno skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).

Existence finančně spjaté skupiny tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.

V. Popis obchodního případu
 Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. podrobný popis předmětu vývozu; reference na obdobné transakce vývozce, a to i ve vztahu k teritoriu vývozu; jak se vývozce kontaktoval s obchodním případem, zda subjekty transakce jsou vývozci známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy transakce pro vývozce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s vyhodnocením rizika obchodního případu a s vývozcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu „V“
Příloha č. 2 -  Kalkulace předpokládaných výrobních nákladů přihlášených k pojištění členěná dle druhu nákladů
Příloha č. 3 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu
Příloha č. 4 -  Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodu a při trestním stíhání vývozce
Příloha č. 5 -  Prohlášení žadatele o pojištění o formě zajištění pohledávky ze smlouvy o vývozu
Příloha č. 6 -  Přehled předkládaných podkladů pro analýzu
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.
Prohlášení žadatele o pojištění
proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu – „V“
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „V“ a základními podmínkami pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru („pojištění“), uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu („žádost“) a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „V“,
 2. jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů pojistitelem pro účely pojištění uvedenými na webových stránkách pojistitele,
 3. obchodní případ, o jehož pojištění žádám, je na základě (žadatelem) provedeného předběžného vyhodnocení uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí pojištění tohoto případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny osoby dodávající pojistiteli informace a hodnocení při sjednávání pojištění, orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele:
  V      dne 
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.