V - Příloha č.5 - Prohlášení žadatele o pojištění o formě zajištění pohledávky ze smlouvy o vývozu

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 5
k žádosti o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu - produkt „V“
Prohlášení žadatele o pojištění o formě zajištění pohledávky
ze smlouvy o vývozu

  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Zastoupená:
jakožto Žadatel o uzavření pojistné smlouvy pro pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu – V (dále „žadatel“) tímto prohlašuje, že zaplacení pohledávek žadatele vůči dovozci, kterým je , se sídlem  (dále „dovozce“), vyplývajících ze smlouvy o vývozu, uzavřené dne  mezi žadatelem a dovozcem (dále „smlouva o vývozu“), je zajištěno následujícím způsobem (vyberte jednu z možností uvedenou níže):
  pojistná smlouva č.:
  ze dne:
  název pojišťovny:
  identifikační číslo:
  daňové identifikační číslo:
  sídlo:
  pojistná smlouva č.:
  ze dne:
  číslo limitu (pokud je uvedeno):
  výše stanoveného limitu v CZK:
  název:
  identifikační číslo:
  daňové identifikační číslo:
  sídlo:
  hodnota akreditivu v CZK:
  platnost akreditivu:
  V       dne  
[osoba oprávněná jednat za žadatele]
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.