V - MSP - Žádost o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (VPP typ V)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění proti riziku ztrát v důsledku nemožnosti vývozce splnit smluvní závazky ze smlouvy o vývozu
VPP typ V
 Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země:
  Celková hodnota smlouvy o vývozu:
  Pojistná hodnota (hodnota předpokládaných možných ztrát):
  Celková dodací doba (v měsících):
  Žadatel:
  Dovozce (zahraniční kupující):
  Země:
I. Žadatel
  Obchodní firma žadatele/pojištěného:
  IČ:
  DIČ:
  Adresa:
  Město:
  PSČ:
  Právní forma:
  Počet zaměstnanců společnosti:
  Roční obrat za poslední účetní období:
  Bilanční suma za poslední účetní období:
  Jméno a funkce statutárního zástupce:
  Zodpovědný referent:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Banka žadatele financující vývoz:
  Bankovní spojení:
  Adresa:
  Město:
  PSČ:
  Jméno pracovníka banky:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Vinkulace pojistného plnění požadována:
  (Pokud ano, uveďte identifikaci subjektu a bankovní spojení včetně čísla účtu.)
  Počet zaměstnanců společnosti:
  Žádá o:  
   
Forma zajištění pohledávek ze smlouvy o vývozu:
    (uveďte číslo smlouvy, pokud je známo):
    (uveďte číslo smlouvy, pokud je známo):
 
Pojištění úvěru na financování výroby určené pro vývoz proti riziku nezaplacení bude požadováno:
    (uveďte číslo smlouvy, pokud je známo):
   
II. Smlouva o vývozu:
  Předmět smlouvy o vývozu (zboží a služby):
Kalkulace předpokládaných nákladů vyhotovená pojištěným v české měně (příloha č. 1) a členěná podle druhů nákladů je nedílnou součástí této žádosti (viz článek III., odst. 2 a 3 VPP V).
  Uzavřená smlouva vstoupila v platnost   dne  
 
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Termín zahájení výroby:
  Termín zahájení dodávek:
  Termín ukončení dodávek:
  Počet dílčích dodávek:
  Jak smlouva o vývozu definuje vznik pohledávky (fakturace, protokol o převzetí apod.)
  Celková hodnota smlouvy o vývozu (v měně smlouvy o vývozu):
  Dodací parita (dle INCOTERMS) z roku:
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace %, tj. v měně smlouvy o vývozu:
  Platby v hotovosti %, tj. v měně smlouvy o vývozu:
  Úvěr (odklad splatnosti) %, tj. v měně smlouvy o vývozu:
  Zajištění splacení úvěru ze smlouvy o vývozu (státní záruka, bankovní záruka, akcept směnky, apod.):
  Závazky pojištěného/vývozce vyplývající ze smlouvy o vývozu ještě před realizací dodávky a sankce za jejich nesplnění:
Národní podíly:
 Hlavní subdodavatelé (výrobci):
  1. Česká republika, obchodní firma:
  Hodnota dodávky: .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
  % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  2. Stát: Obchodní firma:
  Hodnota dodávky: .tis (v měně smlouvy o vývozu)
  % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  3. Stát: Obchodní firma:
  Hodnota dodávky: .tis (v měně smlouvy o vývozu)
  % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
III. Dovozce
  Obchodní firma dovozce:
  Adresa:
  Město:
  PSČ:
  IČ:
  Stát:
  Právní forma dovozce:
  Převažující forma vlastnictví kapitálu (státní, soukromá):
  Banka dovozce:
  Adresa:
  Město:
  PSČ:
  Stát:
  Vztah dovozce k jinému kapitálovému subjektu:
(kapitálová skupina, mateřská společnost, dceřiná společnost, jiný vztah)
  Názvy dalších kapitálových subjektů, které jsou ve vztahu k dovozci:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Dosavadní zkušenosti s dovozcem:
  Výše pohledávek vůči dovozci celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti:
  Uveďte všechny další Vám známé údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s oceněním rizika obchodního případu a s dovozcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
č.1 - Kalkulace předpokládaných výrobních nákladů přihlášených k pojištění členěná podle druhu nákladů
č.2 - Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu
Přiložte dostupné obchodní a ostatní informace (výkazy), týkající se dovozce.

Veškeré uvedené informace jsou důvěrného charakteru a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pro zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění).
Prohlášení žadatele o pojištění

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami "V" a potvrzuji, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé, úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění, nebyla opomenuta nebo zatajena.

Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny, související s požadovaným pojištěním, ke kterým by došlo po podání této žádosti.

Beru na vědomí svoji povinnost uhradit pojistiteli vzniklé náklady s ověřováním pojistného rizika a to i v případě, že smlouva o pojištění (příslibu pojištění) bude na základě údajů uvedených v tomto formuláři vypracována a nedojde k jejímu podpisu.

Pojištění vývozních úvěrových rizik se státní podporou nemůže být poskytnuto vývozům, při jejichž sjednání došlo k podplácení v mezinárodním obchodu ve smyslu § 160 a násl. trestního zákona. Za tím účelem prohlašuji za naši společnost i za osoby ji zastupující, že při sjednávání smlouvy o vývozu nedošlo a nedojde k porušení předpisů proti podplácení v mezinárodním obchodu 1). V této souvislosti dále prohlašuji, že osoby jednající jménem naší společnosti nebo ji zastupující nebyly obviněny z trestného činu podplácení, ani v předchozích pěti letech nebyly pro takový trestný čin odsouzeny, a dále, že naše společnost není uvedena na veřejně přístupném seznamu podplácejících osob vedeném skupinou Světové banky.

Beru na vědomí, že pojistitel má právo ověřit si pravdivost výše uvedeného prohlášení a zavazuji se poskytnout veškeré informace a podklady, které si pojistitel za tím účelem vyžádá.

Pojistitel má právo ve smyslu čl. IX VPP V odmítnout pojistné plnění, prokáže-li se, že žadatel uvedl v žádosti o pojištění neúplné nebo nepravdivé údaje týkající se podplácení v mezinárodním obchodu.

1) Sdělení č. 25/2000 Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (částka 13/2000 Sbírky mezinárodních smluv rozeslaná dne 29. března 2000).
  Obchodní jméno žadatele:
  Jméno a funkce statutárního zástupce:
  Datum:
Podpis:   .......................................................................................
Příloha č.1:
Kalkulace předpokládaných výrobních nákladů přihlášených k pojištění členěná podle druhu nákladů (v CZK):
Náběh výrobních nákladů   Hodnoty realizovaných dodávek
Druh nákladu Částka vynaložených nákladů   Termín Částka realizovaných dodávek
  materiál:  
  mzdy:  
  provozní náklady:  
  konstrukční a projekční hodiny:  
  příprava výrobní linky:  
jiné výrobní náklady (specifikujte):
 
 
 
Příloha č.2
Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu
Vývozce:
  obchodní firma:
  IČ:
  se sídlem:
  zastoupený:
prohlašuje,
že podíl zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu1), který je předmětem pojištění vývozních úvěrových rizik,  nejméně  % z hodnoty vývozu, která je  Kč a
zavazuje se
 • informovat Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále "exportní pojišťovna") o snížení podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu, kterou stanovil výše v tomto prohlášení, pokud toto snížení bude o více než 5 % a vysvětlit důvody této změny,
 • klesne-li takto podíl zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu pod 50%, požádat exportní pojišťovnu o dodatečné schválení výjimky,
 • uhradit exportní pojišťovně jako náhradu škody částku odpovídající výši pojistného plnění vyplaceného z důvodu nesplnění uvedených kritérií, pokud ve výše uvedeném prohlášení uvedl nepravdivé údaje nebo pokud později vyjde najevo, že při realizaci smlouvy o vývozu byl výše uvedený podíl více než o 5 % nižší než podíl, který předpokládala pojistná smlouva.
  Toto prohlášení je nedílnou součástí žádosti o pojištění ze dne ,
  předložené  (žadatel u pojištění)
Podpis:   .......................................................................................
  Plné jméno, podpis a funkce osoby oprávněné jednat za vývozce:
  Datum: 
1) podíl vývozu se vypočte dle pokynu pro výpočet podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu, který je součástí tohoto prohlášení
Pokyn pro výpočet podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu
 1. Podíl zboží a služeb českého původu musí představovat minimálně 50 % hodnoty vývozu, pokud není dále stanoveno jinak.
 2. Zboží a služby, které jsou předmětem vývozu, jsou považovány za zboží a služby českého původu, pokud jsou splněny následující podmínky:
  1. smlouva o vývozu byla sjednána vývozcem, jímž je právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo zahraniční společnost, kterou právnická osoba se sídlem na území České republiky ovládá tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady, správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti,
  2. zboží a služby, které jsou předmětem vývozu, jsou vývozcem (definovaným dle písm. a) fakturovány zahraničnímu kupujícímu (dovozci),
  3. subdodávka pro vývoz je považována za českou, je-li vývozci dodána a fakturována subdodavatelem, který je právnickou osobou se sídlem nebo fyzickou osobou s trvalým pobytem na území ČR (dále jen český subdodavatel),
  4. subdodávky (komponenty, součástky, materiál, apod.), které vývozce nebo jeho český subdodavatel nakoupili ze zahraničí, jsou považovány za české pouze, pokud vývozce nebo jeho český subdodavatel tyto subdodávky ve výrobě zhodnotili (nesmí se tudíž jednat o pouhý reexport zboží v nezměněném stavu a vývozce není jen obchodníkem, jehož podíl na vývozu tvoří pouze obchodní marže), což musí být vývozce resp. český subdodavatel schopen prokázat (způsob prokazování - např. srovnání úhrady za subdodávku s kalkulací výsledné ceny výrobku, do nějž je subdodávka zahrnuta),
  5. subdodávka ze zahraničí, která je součástí smlouvy o vývozu a na kterou EGAP získal zajištění od zahraniční úvěrové pojišťovny, se z propočtu českého podílu zcela vylučuje,
  6. v případě pojištění vývozního úvěru, je-li vývoz financován vícezdrojově, se subdodávka ze zahraničí, která je součástí smlouvy o vývozu a je financována bez české státní podpory vývozu (tj. bez pojištění EGAP i bez financování/refinancování ČEB), z propočtu podílu dle odstavce 2 zcela vylučuje,
  7. v případě pojištění bankovní záruky, je-li zahraniční subdodávka kryta protizárukou, má pro účely propočtu podílu stejný charakter jako česká, i když nesplňuje kritéria dle písm. d).
 3. Subdodávky, které vývozce nebo jeho český subdodavatel nakoupí ze zahraničí, a které nesplňují podmínky uvedené v odst. 2, jsou pro účely propočtu podílu zboží a služeb považovány za zahraniční subdodávky.
 4. Ustanovení o zahraničních subdodávkách dle odst. 2 písm. d) až g) se nevztahují na subdodávky, které vývozce nakoupí od subdodavatelů v cílové zemi vývozu. Takové subdodávky představují místní náklady ("local costs"), pro které je výše pojištění se státní podporou omezena mezinárodními pravidly.
Příloha č.3
Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodu

Pojištění vývozních úvěrových rizik se státní podporou nemůže být poskytnuto vývozům, při jejichž sjednání došlo k podplácení v mezinárodním obchodu ve smyslu § 160 a násl. trestního zákona. Za tím účelem prohlašuji za naši společnost i za osoby ji zastupující, že při sjednávání smlouvy o vývozu nedošlo a nedojde k porušení předpisů proti podplácení v mezinárodním obchodu 1). V této souvislosti dále prohlašuji, že osoby jednající jménem naší společnosti nebo ji zastupující nebyly obviněny z trestného činu podplácení, ani v předchozích pěti letech nebyly pro takový trestný čin odsouzeny, a dále, že naše společnost není uvedena na veřejně přístupném seznamu podplácejících osob vedeném skupinou Světové banky.

Beru na vědomí, že pojistitel má právo ověřit si pravdivost výše uvedeného prohlášení a zavazuji se poskytnout veškeré informace a podklady, které si pojistitel za tím účelem vyžádá.

Pojistitel má právo ve smyslu čl. IX VPP V odmítnout pojistné plnění, prokáže-li se, že žadatel uvedl v žádosti o pojištění neúplné nebo nepravdivé údaje týkající se podplácení v mezinárodním obchodu.

  Obchodní firma žadatele a sídlo:
  Jméno a funkce:
  Místo a datum:
Podpis osoby oprávněné jednat za vývozce:   .......................................................................................
1) Sdělení č. 25/2000 Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (částka 13/2000 Sbírky mezinárodních smluv rozeslaná dne 29. března 2000).
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.