Opatření proti podplácení v mezinárodním obchodě

Na základě Doporučení OECD ze dne 23. května 1997 o boji proti podplácení při mezinárodních podnikatelských transakcích byla 17. prosince 1997 přijata Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, která v České republice byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv a vstoupila v platnost dne 21. března 2000.

Na Úmluvu navazuje „Doporučení Rady OECD ze dne 14. prosince 2006“, které zavazuje členské státy OECD k tomu, aby v souladu se svým právním řádem přijaly příslušná opatření k zamezení podplácení v mezinárodních transakcích podporovaných formou pojištění nebo financování vývozních úvěrů

Účelem Úmluvy a Doporučení Rady OECD je závazek České republiky vytvořit zákonné předpoklady pro uplatnění trestního postihu osob, které ve stanovených případech působí na zahraničního veřejného činitele, aby jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné výhody v podnikání v zahraničí. Zákonné předpoklady byly splněny přijetím znění § 331 až § 334 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, podle kterých je možno trestně stíhat osoby, které při podnikatelské činnosti podplácejí zahraniční veřejné činitele.

Aktualizace postupů EGAP při podezření z podplácení v mezinárodním obchodě vychází z výše uvedené vnitrostátní úpravy, zejm. zohledňuje novou platnou právní úpravu, která umožňuje kromě fyzických osob stíhat také právnické osoby. Úmluva a Doporučení se vztahuje na všechny pojistné produkty EGAP.

EGAP doporučuje vývozcům, resp. investorům přijmout kontrolní systémy snižující možnost podplácení v mezinárodních transakcích.

Postup společnosti EGAP a vývozce

Při sjednávání pojištění se státní podporou postupuje EGAP tak, aby dodržování stávajících opatření v boji proti podplácení přinášelo vývozci, resp. investorům minimální administrativní zátěž. Spolu s povinnostmi v souvislosti s ochranou životního prostředí se však jedná o opatření, která budou vývozce a EGAP povinně respektovat.

Vývozce, resp. investor žádající o pojištění vývozu, resp. investice se státní podporou proto prohlásí, že:

  • společnost, osoby za ni jednající nebo ji zastupující a jednající v její prospěch, osoby ovládané společností nebo ji ovládající se nedopustily trestného činu podplácení a nepřímého úplatkářství,
  • osoby za společnost jednající nebo ji zastupující a jednající v její prospěch, včetně osob jimi ovládaných nebo je ovládajících, nebyly obviněny z trestného činu podplácení či nepřímého úplatkářství a ani v předchozích pěti letech nebyly pro takový trestný čin odsouzeny, a
  • společnost, osoby za ni jednající nebo ji zastupující a jednající v její prospěch, jakož i osoby společností ovládané nebo společnost ovládající, nejsou uvedeny ve veřejně přístupném seznamu podplácejících osob vedeném skupinou Světové banky1).

Toto prohlášení je součástí žádosti o pojištění se státní podporou. Jeho pravdivost má pojistitel (EGAP) právo ověřit si pravdivost prohlášení a zavazuje se poskytnout veškeré informace a podklady, které si pojistitel za tím účelem vyžádá. Pojistitel má v případě podezření ze spáchání trestného činu podplácení v mezinárodních transakcích provést hloubkovou kontrolu pojišťovaného vývozního případu. EGAP nepředstavuje a nezastupuje orgán činný v trestním řízení a z vlastní iniciativy nebo na základě podnětů z obchodního styku nebo hromadných sdělovacích prostředků nezjišťuje možnou trestní odpovědnost osob z podplácení.

Byl-li spáchán trestný čin podplácení v mezinárodním obchodu v rámci pojišťovaného vývozního či investičního případu, nelze tento případ přijmout k pojištění. V případě, že pojistná smlouva byla podepsána před zahájením trestního řízení, které prokáže spáchání tohoto trestného činu, má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění, resp. uplatnit rekurz na vývozce, prokáže-li se, že vývozce uvedl v žádosti o pojištění neúplné nebo nepravdivé údaje týkající se podplácení v mezinárodním obchodu.

Z výše uvedeného vyplývá, že EGAP nepojistí vývoz, resp. investici, které byly učiněny v souvislosti se spácháním trestného činu podplácení zahraničních veřejných činitelů podle § 331 až § 334 trestního zákona. V případě, že pravomocný rozsudek pro tento trestný čin bude vynesen po uzavření pojistné smlouvy, bude mít společnost EGAP právo nevyplatit pojistné plnění, resp. uplatnit postih na společnost (vývozce, investora nebo příkazce), prokáže-li se, že jejím jednáním došlo ke spáchání trestného činu dle ustanovení § 332 až § 334 trestního zákona.

Tento postup je uplatňován na základě ustanovení příslušných všeobecných pojistných podmínek a smluvních závazků pojištěného, resp. vývozce, investora, nebo příkazce, které na sebe tyto osoby berou v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy.


1) Skupina 5 institucí (International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, International Centre for Settlement of Investment Disputes) se sídlem ve Washingtonu (USA).