F - Oznámení o hrozbě pojistné události

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
OZNÁMENÍ O HROZBĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI
VPP typ F
  Číslo pojistné smlouvy:
  Číslo pojistného rozhodnutí (u limitních smluv):
  Příčina pojistné události dle VPP F čl. VII.:
  Připojištění kurzového rizika (u smluv do 31.12.2006):  
I. Pojištěný
  Obchodní firma:
  IČ:
  Sídlo:
  Tel.:
  Fax:
  E-mail:
  Kontaktní osoba:
  Bankovní spojení:
  Oprávněná osoba 1):
1) osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění - vyplnit pokud jiná než pojištěný
II. Dlužník (vývozce nebo výrobce zboží a nebo/služeb)
  Obchodní firma:
  Sídlo:
  Stát:
  Dlužník:  
  Tel.:
  Fax:
  E-mail:
  Kontaktní osoba:
  Bankovní spojení:
III. Údaje o hrozbě pojistné události
Měna Od Do Jistina Úroková sazba Počet dní Úrok Dlužná jistina
Celkem  
Dlužná jistina + úrok  
  Podíl zboží českého původu na celkovém vývozu je větší než 50%:    
IV. Komentář
  Popis obchodního případu:
  Důvody a okolnosti vedoucí k hrozbě vzniku pojistné události (nutno vyplnit):
  K vymožení/zajištění pohledávky byly učiněny následující kroky (nutno vyplnit):
V. Poučení
 • formulář musí být řádně vyplněn a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem společnosti navenek
 • pojištěný bude i nadále činit veškerá opatření k zamezení vzniku pojistné události nebo ke snížení jejího rozsahu ve spolupráci s pojistitelem
 • pojistitel je oprávněn ve spolupráci s pojištěným i samostatně činit veškerá opatření směřující k zábraně škody nebo snížení jejího rozsahu
VI. Přílohy
 • smlouva o úvěru, dokumentace k jednotlivým čerpáním úvěru
 • dokumentace prokazující účelovost čerpání úvěru
 • smlouva o vývozu
 • korespondence s dlužníkem, vztahující se k neuhrazeným splátkám
 • dokumenty o zajištění návratnosti poskytnutého úvěru (bankovní záruky, záruky, směnky, zástavy apod.)
 • povolení k transferu zboží nebo služeb a vývozní licence (pokud jsou vyžadovány)
 • dokumentace o rozsahu majetkové újmy a skutečnostech, které ji způsobily
 • další přílohy:
  počet příloh:  
  Datum:
Podpis pojištěného:   .......................................................................................
 
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.