F - MSP - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz - F
Základní podmínky pojištění „F“

  • maximální výše předexportního úvěru1 činí 75% z celkové hodnoty vývozu2 (u krátkodobého navazujícího vývozního úvěru se splatností do 2 let až 85% z celkové hodnoty vývozu)
  • pojištění předexportního úvěru lze sjednat pouze v souvislosti s pojištěním pohledávek z vývozního odběratelského nebo dodavatelského úvěru nebo v případě dostatečného zajištění úhrad pohledávek ze smlouvy o vývozu, předem schváleného EGAP (např. dokumentární akreditiv)
  • zajištění připravenosti výroby předmětu vývozu bude v případě požadavku EGAP prověřeno na náklady pojištěné banky nezávislou inspekční společností určenou bankou
  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na celkové hodnotě vývozu je vyšší než 50 %
  • účelovost čerpání úvěru bude kontrolována pojištěnou bankou, nebo v případě požadavku EGAP nezávislou inspekční společností určenou bankou (na náklady banky)
  • bezproblémová kreditní historie3 subjektů zúčastněných na výrobě a vývozu

1 úvěr na předexportní financování výroby pro vývoz
2 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu
3 bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že subjekt nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.