Bf - MSP - Příloha č.3 - Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 3
k žádosti o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
proti riziku nezaplacení - Bf - MSP

Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu

Vývozce:
  Název:
  IČ:
  Se sídlem:
  Zastoupený:
prohlašuje,
že podíl zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu2 (dále jen „český podíl“), který je předmětem pojištění vývozních úvěrových rizik,  nejméně  % z hodnoty vývozu3, která je  Kč a
zavazuje se
 • informovat Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále "EGAP") o jakémkoliv snížení českého podílu, který stanovil výše v tomto prohlášení, pokud toto snížení bude o více než 5 % a vysvětlit důvody této změny,
 • klesne-li takto český podíl pod 50 %, požádat EGAP o dodatečné schválení výjimky,
 • uhradit EGAP jako náhradu škody částku odpovídající výši pojistného plnění vyplaceného z důvodu nesplnění uvedených kritérií, pokud ve výše uvedeném prohlášení uvedl nepravdivé údaje nebo pokud později vyjde najevo, že při realizaci smlouvy o vývozu byl výše uvedený český podíl více než o 5 % nižší než český podíl, který předpokládala pojistná smlouva,u Žádosti o pojištění s maximální pojistnou hodnotou nad 100 mil. Kč předložit EGAP nejpozději ve fázi konečného posouzení poskytnutí pojištění strukturovaný přehled cenové kalkulace smlouvy o vývozu a přehled známých a předpokládaných hlavních subdodavatelů pro smlouvu o vývozu dle části 5. Pokynu pro výpočet podílu hodnoty zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu nebo výroby pro vývoz,
  a bere na vědomí
  možnost zpřísnění podmínek nebo neposkytnutí dalšího pojištění vývozních úvěrových rizik pro obchodní případ, kde bude vývozce/výrobce jedním ze subjektů v případě, že nebude dodržen deklarovaný český podíl.
  Toto prohlášení je nedílnou součástí žádosti o pojištění ze dne ,
  předložené  (žadatel u pojištění)
[podpis]
  Plné jméno, podpis a funkce osoby oprávněné jednat za vývozce:
  Datum: 
Pokyn pro výpočet podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu, nebo výroby pro vývoz (dále jen „český podíl“)
 1. Český podíl musí představovat minimálně 50 %, pokud není dále stanoveno jinak.
 2. Zboží a služby, které jsou předmětem vývozu nebo výroby pro vývoz, jsou považovány za zboží a služby českého původu, pokud jsou splněny následující podmínky:
  1. stranou smlouvy o vývozu či smlouvy o výrobě pro vývoz je vývozce, jímž je právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo zahraniční společnost, kterou právnická osoba se sídlem na území České republiky ovládá tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady, správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti,
  2. zboží a služby, které jsou předmětem vývozu, nebo výroby pro vývoz,jsou vývozcem (definovaným dle písm. a) fakturovány zahraničnímu kupujícímu (dovozci),
  3. subdodávka pro vývoz nebo výrobu pro vývoz je vývozci či výrobci dodána a fakturována subdodavatelem, který je právnickou osobou se sídlem nebo fyzickou osobou s trvalým pobytem na území ČR (dále jen český subdodavatel),
  4. subdodávky (komponenty, součástky, materiál, apod.), které vývozce nebo jeho český subdodavatel nakoupili ze zahraničí, jsou považovány za českého původu pouze, pokud vývozce, výrobce nebo český subdodavatel tyto subdodávky ve výrobě zhodnotili způsobem dle posouzení ze strany EGAP dostatečným. Nesmí se jednat o pouhý reexport zboží v nezměněném stavu nebo jen velmi jednoduchou manipulaci. Při posouzení míry zhodnocení je přihlíženo zejména k rozsahu a složitosti zhodnocení subdodávek na území České republiky formou montáže či opracování, a to především na základě věcného popisu způsobu zhodnocení předloženého vývozcem či výrobcem, popř. inspekční společností, který vývozce či výrobce doplní cenovou kalkulací,
  5. subdodávka ze zahraničí, která je součástí smlouvy o vývozu a smlouvy o výrobě pro vývoz a na kterou Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. (dále jen EGAP) získal zajištění od jiné ECA (Export Credit Agency) nebo komerční zajišťovny, se z propočtu českého podílu zcela vylučuje,
  6. v případě pojištění vývozního úvěru, je-li vývoz financován vícezdrojově, se subdodávka ze zahraničí, která je součástí smlouvy o vývozu a která je financována bez státní podpory vývozu podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, z propočtu českého podílu zcela vylučuje,
  7. v případě pojištění bankovní záruky, je-li zahraniční subdodávka kryta protizárukou, se tato subdodávka z propočtu českého podílu zcela vylučuje,
  8. hodnota pojistného EGAP se z propočtu českého podílu vylučuje.
 3. Subdodávky, které vývozce, výrobce nebo jeho český subdodavatel nakoupí ze zahraničí, a které nesplňují podmínky uvedené v odstavci 2 tak, aby mohly být považovány za českého původu, nebo které nejsou z propočtu podílu zboží a služeb vyloučeny dle podmínek v odstavci 2, jsou pro účely propočtu českého podílu považovány za zahraniční subdodávky.
 4. Ustanovení o zahraničních subdodávkách dle odst. 2 písm. d) se nevztahují na subdodávky, které vývozce nakoupí od subdodavatelů v cílové zemi vývozu. Takové subdodávky představují místní náklady ("local costs") a vztahují se na ně příslušná ustanovení Konsensu OECD. Pokud je subdodavatelem některého zboží nebo služeb přímo zahraniční společnost4 (tj. tyto práce jsou prováděny jejími kmenovými zaměstnanci, nikoli jejími subdodavateli), jsou tyto považovány za českého původu.
 5. Nejpozději ve fázi konečného posouzení poskytnutí pojištění předloží vývozce či výrobce, není-li žadatelem o pojištění, pak prostřednictvím žadatele o pojištění (u požadavku na pojištění s maximální pojistnou hodnotou do 100 mil. Kč jen na výzvu EGAP) následující dokumenty:
  1. strukturovaný přehled cenové kalkulace smlouvy o vývozu, resp. smlouvy o výrobě pro vývoz, s jasným rozdělením na následující kategorie (dle účelnosti s dalším členěním na jednotlivé položky):
   1. vlastní dodávky a služby vývozce či výrobce včetně ziskové marže,
   2. české subdodávky zboží a služeb,
   3. dodávky ze třetích zemí zhodnocené v České republice,
   4. dodávky ze třetích zemí,
   5. místní náklady,
   jehož součástí bude propočet procenta českého podílu na hodnotě vývozu či výroby pro vývoz.
  2. přehled známých a předpokládaných hlavních subdodavatelů s uvedením předpokládané ceny jejich dodávek. Pokud nebudou subdodavatelé ještě známi, bude alespoň uvedeno, kde je předpokládán český subdodavatel a kde zahraniční subdodavatel, popř. seznam těchto potenciálních subdodavatelů.

1 Vývozce je právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky

2 podíl vývozu se vypočte dle Pokynu pro výpočet podílu hodnoty zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu nebo výroby pro vývoz, který je součástí tohoto prohlášení

3 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu, jak je uvedeno v zákoně č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

4 zahraniční společnost - právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, ovládá tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.